7cudowZapraszamy wszystkich graczy (doświadczonych i początkujących) do udziału w wielkich Mistrzostwach Polski w 7 Cudów Świata! Udział jest całkowicie bezpłatny, a rozgrywki odbywają się w wielu miastach od marca do listopada.

Ta obsypana nagrodami gra oferuje wiele dróg do zwycięstwa, a jej unikalna mechanika powoduje, że nikt nie czeka na swoją kolejkę, a do tego brakuje w niej interakcji negatywnej. Dzięki temu rozgrywki są szybkie, pełne emocji i oferują mnóstwo dobrej zabawy.

Finały odbędą się w Gdańsku, w listopadzie, na Festiwalu Gramy, a eliminacje odbywają się w całej Polsce na różnych konwentach, festiwalach i w sklepach stacjonarnych. TUTAJ możesz sprawdzić jak wziąć udział w eliminacjach.

Osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca w czasie eliminacji, będą mogły wybrać jedną grę spomiędzy Timeline, Amber i Szał Ciał (zwycięzca wybiera pierwszy itd.). Natomiast zwycięzca Mistrzostw otrzyma czek na 1000zł! Osoba, która zajmie drugie miejsce, otrzyma czek na 500zł, a trzecie – 250zł.

Regulamin

 

 1. Informacje ogólne
 2. Udział w Mistrzostwach 7 Cudów Świata
 3. Organizacja turniejów eliminacyjnych przez Partnerów
 4. Turniej finałowy Mistrzostw 7 Cudów Świata
 5. Zasady prowadzenia rozgrywek i turniejów
 6. Niesportowe zachowania finalistów
 7. Nagrody
 8. Postanowienia końcowe
 1. Informacje ogólne

  1. Organizatorem Mistrzostw Polski 7 Cudów Świata, zwanych dalej Mistrzostwami, jest firma Rebel Sp. z o.o.,
   zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000451062,
   dalej nazywana Organizatorem.
  2. Mistrzostwa prowadzone są w dwóch etapach – turnieje eliminacjne oraz turniej finałowy.
  3. Turnieje eliminacyjne będą prowadzone w sklepach stacjonarnych, na konwentach i w innych punktach – przez przedstawicieli Organizatora lub Partnerów.
  4. Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostaną zakwalifikowani do turnieju finałowego.
  5. Turniej finałowy odbędzie się w dniu 15 listopada 2014 w Gdańsku, w trakcie jesiennej edycji Festiwalu GRAMY.
 2. Udział w Mistrzostwach Polski 7 Cudów Świata

  1. Udział w Mistrzostwach mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie po uzyskaniu zgody prawnych opiekunów przedłożonej sędziemu podczas turnieju.
  2. W turnieju nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Partnerów organizujących turnieje eliminacyjne.
  3. Jedna osoba może wziąć udział w kilku turniejach eliminacyjnych. Jeśli osoba, która jest już zakwalifikowana do finałów, wygra kolejne eliminacje, otrzymuje nagrodę,
   ale nie otrzymuje możliwości podwójnego udziału w finałach. W miejsce osoby nie zakwalifikowanej do finałów z ww. powodu, zostaje zakwalifikowana osoba, która zajęła drugie
   miejsce w turnieju eliminacyjnym.
  4. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie do turnieju eliminacyjnego w formie przewidzianej w danym turnieju oraz pojawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu.
  5. Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miasto zamieszkania)
   oraz wyraża zgodę na publikację swojego nazwiska i wizerunku na stronie internetowej Mistrzostw i innych kanałach komunikacyjnych Organizatora.
  6. Każdy z uczestników może w dowolnej chwili zrezygnować z wzięcia udziału zarówno w eliminacjach, jak i finałach (osoby, które chcą zrezygnować lub nie mogą stawić się na finały, proszone są w miarę możliwości, o poinformowanie Organizatora przynajmniej na 3 dni przed datą finałów).
 3. Organizacja turniejów eliminacyjnych przez Partnerów

  1. Przedstawiciel Partnera, który chce przeprowadzić turniej eliminacyjny, musi wysłać zgłoszenie za pomocą
   formularza umieszczonego na stronie Mistrzostw, wraz z proponowanym terminem.
  2. Partner może przeprowadzić nie więcej niż jeden turniej eliminacyjny w jednej lokacji. W przypadku prowadzenia eliminacji w kilku punktach (np. w kilku oddziałach),
   każdy turniej musi być zgłoszony oddzielnie.
  3. Lista punktów, w których odbędą się eliminacje do Mistrzostw, będzie na bieżąco aktualizowana przez Organizatora na oficjalnej stronie Mistrzostw (http://www.rebel.pl/mistrzostwa).
  4. W eliminacjach w danym punkcie nie może wziąć udział mniej niż 15 osób. W przeciwnym wypadku turniej eliminacyjny może zostać odwołany decyzją Organizatora.
  5. Organizator dostarcza Partnerowi egzemplarze turniejowe, materiały reklamowe i nagrody, najpóźniej dwa dni przed datą turnieju.
  6. Partner zobowiązany jest do:
   • dostarczenia Organizatorowi listy osób, które wyraziły chęć wzięcia udziału w turnieju
   • publikacji informacji o Mistrzostwach i turnieju eliminacyjnym w swoich kanałach reklamowych (strona www, newsletter, itp.),
    najpóżniej na dwa tygodnie przed datą eliminacji
   • wywieszenia w swojej siedzibie plakatu z informacją o Mistrzostwach (jeżeli to możliwe), dostarczonego przez Organizatora
   • wykonania pamiątkowego zdjęcia finalistów wraz z przedstawicielem sklepu i nagrodami i przesłania go do Organizatora
   • przesłania Organizatorowi wypełnionego formularza finałowego, wraz z podpisami osób, które zajęły pierwsze trzy miejsca,
    w przeciągu dwóch dni roboczych od zakończenia rozgrywek
   • odesłania Organizatorowi egzemplarzy turniejowych najpóźniej drugiego dnia roboczego od zakończenia rozgrywek, na koszt Organizatora,
    zgodnie z przesłaną przez niego instrukcją zwrotu gier
  7. Jeśli egzemplarze turniejowe zostaną zwrócone w inny sposób i w innym termineie, niż podany przez Organizatora, Partner pokrywa koszty zwrotu egzemplarzy turniejowych
  8. Jeśli egzemplarze turniejowe nie zostaną zwrócone w terminie, Organizator ma prawo obciążyć Partnera kosztami przygotowania nowych egzemplarzy turniejowych w miejsce niezwróconych
 4. Turniej finałowy Mistrzostw 7 Cudów Świata

  1. Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostają zaproszeni do wzięcia udziału w finałach Mistrzostw.
   Jeśli zwycięzca eliminacji odmówi wzięcia udziału w finałach, prawo do udziału w finale przechodzi na osobę, która zajęła drugie miejsce.
  2. Zwycięzca turnieju eliminacyjnego ma obowiązek potwierdzić przybycie na turniej finałowy najpóźniej do 8 listopada 2014.
  3. W przypadku nie otrzymania potwierdzeń od minimalnej liczby 15 finalistów, do finału zostaną zaproszone osoby, które zajęły miejsca drugie w eliminacjach.
  4. W turnieju finałowym rozgrywana jest jedna runda eliminacyjna (dwie rozgrywki, patrz niżej) i jedna runda finałowa (max. 7-osobowa).
  5. W przypadku remisu na pierwszym miejscu w rundzie finałowej – zwycięzcą Mistrzostw zostaje osoba, która zdobyła więcej punktów w rozgrywce finałowej w turnieju eliminacyjnym.
  6. W trakcie rozgrywek finałowych gracze nie mogą komunikować się z osobami postronnymi, nie mogą używać urządzeń elektronicznych, a ich telefony komórkowe muszą zostać wyciszone.
 5. Zasady prowadzenia rozgrywek i turniejów

  1. W każdym turnieju eliminacyjnym oraz turnieju finałowym zostanie wyznaczony Sędzia,
   który podejmuje decyzje w trakcie trwania turnieju. Decyzje sędziego są ostateczne.
  2. Sędzia decyduje o tym, jak uczestnicy zostają podzieleni na rozgrywki. Każda rozgrywka musi mieć minimalnie 4 i maksymalnie 7 uczestników.
  3. Liczby graczy przy każdym stole w równoległych rozgrywkach powinny być w miarę możliwości zbliżone (4 i 5, 5 i 6, 6 i 7).
  4. Sędzia losowo przydziela graczom miejsca przy stołach w każdej rundzie.
  5. Pierwszy gracz w każdej rozgrywce wybierany jest losowo, drugim graczem zostaje osoba siedząca po lewej, itd.
  6. Wszystkie remisy rozstrzygane są w oparciu o zasady gry. W przypadku gdy po rozstrzygnięciu remisów do finałowej rozgrywki miałoby przejść więcej niż 7 osób,
   osoby remisujące na ostatnim miejscu, nie przechodzą do finału.
  7. Na początku każdej rozgrywki przy każdym stole oddzielnie losowane są karty Cudów. Gracz może samodzielnie wybrać, którą stroną (A czy B) będzie grał.
  8. Każdy turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym – tzn. zwycięzcy poszczególnych rozgrywek przechodzą do kolejnych rund.
   W rundach, kiedy liczba równoległych rozgrywek jest mniejsza niż cztery, z każdej rozgrywki przechodzą dwie osoby, z najlepszymi wynikami.
  9. W przypadku gdy istnieje taka możliwość, sugerowane jest przeprowadzenie rundy eliminacyjnej, w której każdy z graczy rozgrywa dwie równoważne rozgrywki.
   • Każdy z graczy po każdej rozgrywce otrzymuje Duże Punkty Zwycięstwa (DPZ) za zajęte miejsce: pierwsze miejsce – 100 punktów,
    drugie – 60, trzecie – 30, czwarte – 15, piąte – 5, szóste – 2, siódme – 0.
   • W przypadku remisu w rozgrywce, sumuje się DPZ za sąsiadujące miejsca (np. 100+ 60) i połowę tej sumy przyznaje
    się każdemu z remisujących (np. po 80 punktów)
   • Graczej z największą liczbą DPZ przechodzą do kolejnej rundy. W przypadku remisu w DPZ, remis rozstrzygany jest liczbą punktów zwycięstwa zdobytych w rozgrywce.
 6. Niesportowe zachowania

  1. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić przedstawicielowi Organizatora (sędziemu) nieprawidłowe zachowania współgraczy.
   Zgłoszeniu podlegają próby złamania zasad, podglądania kart współgraczy lub zakrytych kart na stole, celowe rozpraszanie współgraczy, mające na celu utrudnić im rozgrywkę, celowe przedłużanie rozgrywki, próby kontaktu z osobami postronnymi, korzystanie z urządzeń elektronicznych, które może wpłynąć na wynik rozgrywki.
  2. Każde zgłoszenie sędzia ma obowiązek rozpatrzyć i w momencie uznania, że było ważkie, sędzia ma prawo dać winnemu graczowi ostrzeżenie.
  3. Gracz, któy zgromadzi trzy ostrzeżenia w trakcie wszystkich rozgrywek finałowych, zostaje natychmiastowo usunięty z listy finalistów. Jego wyniki są usuwane z tabeli wyników.
  4. Sędzia ma prawo przyznać graczowi ostrzeżenie z własnej inicjatywy zarówno za łamanie zasad turnieju i gry jak i za utrudnianie gry innym graczom.
 7. Nagrody

  1. Nagrody w turniejach eliminacyjnych

   1. Osoba, która zajęła pierwsze miejsce jako pierwsza wybiera dla siebie nagrodę spomiędzy gier “Amber” , “Szał Ciał” i “Timeline.”
    Osoba, ktora zajęła drugie miejsce, wybiera z pozostałych dwóch gier. Ostatnia gra przypada osobie, która zajęła trzecie miejsce.
  2. Nagrody w finale Mistrzostw

   1. Zwycięzca Mistrzostw otrzymuje 1000 PLN w formie przelewu na wskazane konto.
   2. Osoba, która zajęła drugie miejsce w rozgrywce finałowej Mistrzostw otrzymuje 500 PLN w formie przelewu na wskazane konto.
   3. Osoba, która zajęła trzecie miejsce w rozgrywce finałowej Mistrzostw otrzymuje 250 PLN w formie przelewu na wskazane konto.
  3. Wszystkie osoby, które wygrały nagrody pieniężne, zobowiązane są do przekazania w przeciągu siedmiu dni Organizatorowi niezbędnych danych do wykonania przelewu. Numer konta ma być przekazany mailowo i potwierdzony telefonicznie.
  4. Jeśli dana osoba nie przekaże danych do przelewu w określonym czasie i ich nie potwierdzi telefonicznie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 8. Postanowienia końcowe

  1. Każda osoba biorąca udział w Mistrzostwach potwierdza znajomość i akceptację regulaminu Mistrzostw.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niewielkich zmian w regulaminie.
  3. Aktualny i pełny regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej Mistrzostw (www.rebel.pl/mistrzostwa).