Regulamin konwentu gier fabularnych IX-SPOTkanie z larpami – SPOT 2018

 1. Konwent gier fabularnych IX SPOTkanie z larpami – SPOT 2018, zwany dalej konwentem, odbywa się w dniach 13- 15 kwietnia 2018 roku na terenie ośrodka Camping 20, mieszczącego się w Przywidzu przy ulicy Gdańskiej 19. Zaczyna się 13 kwietnia br. o godzinie 17, a kończy 15 kwietnia br. o godzinie 17. Organizatorzy SPOTa 2018, zwani dalej organizatorami, są wymienieni pod adresem: http://spot.larp-zt.pl/organizatorzy/
 2. Uczestnikiem konwentu jest każda osoba, która opłaciła akredytację, twórcy poszczególnych punktów programu oraz organizatorzy. Na terenie konwentu mogą przebywać tylko powyższe osoby.
 3. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani przestrzegać niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnicy niepełnoletni mają obowiązek przedstawić organizatorom pisemną zgodę prawnych opiekunów do uczestnictwa w konwencie oraz pisemną zgodę pełnoletniego opiekuna na czas trwania konwentu. Opiekun zobowiązany jest do opieki nad niepełnoletnim uczestnikiem. Niepełnoletni uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń opiekuna. Wzór oświadczenia znajduje się pod adresem: http://spot.larp-zt.pl/akredytacja/
 5. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i wypadki skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub mieniu uczestników podczas konwentu.
 6. Od momentu przyjazdu na teren konwentu do momentu zakończenia konwentu każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki ani szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników ani za inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków. Jeżeli nie zostanie odnaleziony sprawca szkody, konsekwencjami, również finansowymi, zostają obciążeni wszyscy uczestnicy konwentu.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź pozostawione bez opieki podczas trwania konwentu.
 8. Uczestnikom zabrania się:
  1. wnoszenia ostrej broni i materiałów pirotechnicznych,
  2. wnoszenia innych przedmiotów mogących zagrażać zdrowiu i życiu innych uczestników bez pisemnej zgody organizatorów,
  3. używania otwartego ognia,
  4. spożywania środków odurzających,
  5. uczestnictwa w punktach programu w stanach po spożyciu alkoholu bądź środków odurzających,
  6. nadmiernego i uciążliwego hałasowania, szczególnie od godziny 22 do godziny 6 rano,
  7. śmiecenia,
  8. niszczenia terenu konwentu.
 9. Niestosowanie się do zaleceń regulaminu może skutkować:
  1. ustnym upomnieniem,
  2. konsekwencjami finansowymi,
  3. wezwaniem Policji w razie znalezienia zakazanych prawem środków odurzających,
  4. konfiskatą przedmiotów będących przyczyną łamania postanowień niniejszego regulaminu,
  5. wydaleniem z terenu konwentu bez zwrotu wniesionych opłat.
 10. Warunkiem uczestnictwa w konwencie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i podpisanie oświadczenia o jego przestrzeganiu oraz podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w konwencie.
 11. Oświadczenia będą zbierane na piśmie podczas akredytacji na konwent.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie wpuszczenia osób na konwent, które odmówią złożenia odpowiednich ww. oświadczeń woli.
 13. Uczestnicy konwentu są zobowiązani wykonywać polecenia organizatorów odnoszące się do utrzymania porządku podczas trwania konwentu.

Organizatorzy SPOTa 2018