Regulamin konkursu Czary 2017

NAJBARDZIEJ KLIMATYCZNY LARP

 1. Najlepsza gra zostanie wyłoniona spośród: larpów, jeepów oraz gier terenowych, zgłoszonych do konkursu do dnia 1 maja 2017 r.
 2. Zgłoszenie następuję przez wybranie ikony reprezentującej Czarę w systemie Snailbook, lub przez zgłoszenie mailowe na maila spot@larp-zt.pl
 3. Każda zgłoszona do konkursu gra zostanie oceniona przez jego uczestników, bezpośrednio po jej zakończeniu.
 4. Uczestnicy ocenią grę w skali: niedostateczna, dopuszczająca, dostateczna, dobra, bardzo dobra, celująca, gdzie celująca jest najwyższą notą.
 5. Przyznanie grze oceny niedostateczna bądź celująca należy uzasadnić 3 epitetami (pozytywnymi lub negatywnymi).
 6. Ważna ocena to taka, która mieści się w skali wymienionej w  punkcie 3.  Dodatkowo aby ocena niedostateczna bądź celująca była ważna musi spełniać warunki wymienione w punkcie 4.
 7. Ocena gry to suma uzyskanych punktów, podzielona przez ilość uzyskanych ważnych ocen wystawionych przez uczestników.
 8. Ocena gry zostanie zaliczona do konkursu jeżeli w grze weźmie udział minimum 5 graczy i zostaną oddane 3 ważne oceny.
 9. Głosowanie zostanie przeprowadzone każdorazowo, przez jednego z organizatorów SPOTa na koniec gry, który obliczy ocenę danej gry.
 10. Najlepszą grą zostanie ogłoszona ta, która uzyska najwyższą ocenę.
 11. W przypadku remisu (uzyskanie takiej samej oceny przez jedną albo więcej gier) najlepszą grą zostanie ogłoszona ta, która uzyskała więcej najwyższych ważnych ocen przyznanych przez uczestników.
 12. Twórca najlepszej gry zostanie nagrodzony podczas Gali – Czary 2017.
 13. Zgłoszona gra musi zostać poprowadzona przez conajmniej jednego z jej twórców. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie gier napisanych przez osoby trzecie.
 14. Konkurs na najlepszą grę odbędzie się tylko wtedy, jeśli zostaną do niego zgłoszone co najmniej 2 gry.
 15. Z konkursu wyłączone są gry, w których organizacji brał udział chociaż jeden z tegorocznych organizatorów SPOTa.

NAJBARDZIEJ KLIMATYCZNY GRACZ

 1. By konkurs na najlepszego gracza został przeprowadzony muszą odbyć się conajmniej dwa larpy zgłoszone do konkursu Czary 2017.
 2. Konkurs na najlepszego gracza dotyczy tylko larpów zgłoszonych do Czar 2017 na najbardziej klimatycznego larpa.
 3. W konkursie na najlepszego gracza może wziąć każda osoba, która dokona zgłoszenia.
 4. Zgłoszenia można dokonać drogą internetową na mail: spot@larp-zt.pl, podczas akredytacji lub najpóźniej przed larpem konkursowym, w którym osoba ma zamiar brać udział.
 5. Osoby biorące udział w konkursie zostaną oznaczeni małymi emblematami na czas trwania larpa.
 6. Ocena gracza polega na wypełnieniu jednej ankiety przez Mistrza Gry / Mistrzów Gry prowadzących danego larpa. Ankieta wypełniana jest zaraz po zakończeniu larpa.
 7. Mistrz Gry / Mistrzowie Gry wskazuje/ą 3 graczy biorących udział w larpie i przydziela/ją im odpowiednio 5, 3 i 1 punkt.
 8. Konkurs na najlepszego gracza wygrywa osoba, która zdobyła największą liczbę najlepszych ocen.
 9. W przypadku remisu dwóch lub więcej osób decyduje liczba najwyższych ocen z poszczególnych larpów.
 10. W przypadku ponownego remisu może zostać przydzielona nagroda wspólna na dwie lub więcej osób.
 11. Mistrzowie Gry są zobowiązani do oceniani graczy.

KONKURS FANTASTYCZNYCH KREACJI

Konkurs zostanie przeprowadzony podczas gali rozdania Czar 2017. Uczestnicy będą mogli zwyciężyć w dwóch kategoriach:

I. Kategoria Ulubieniec Jury

 1. Konkurs Fantastycznych Kreacji jest adresowany do osób lubiących się przebierać i tworzyć stroje lub ich elementy.
 2. Uczestniczyć w nim mogą jedynie zaakredytowani uczestnicy SPOTa 2017, którzy zaprezentują się w wykonanym przez siebie w całości lub części (np. rekwizyt)  stroju fantastycznym.
 3. Na ocenę końcową złożą się oceny cząstkowe tj:
  • ocena całego stroju (ogólny wygląd, spójność, dopracowanie szczegółów, itp.) 0-10 pkt
  • ocena prezentacji (sposób w jaki opowiedziało się o swoim stroju w przydzielonym czasie
   3 min) 0-5 pkt
  • własnoręcznie wykonane elementy 0-5 pkt
 4. Jeżeli strój został zakupiony, nie wolno podczas prezentacji stroju ujawniać twórcy lub sklepu, w którym się go nabyło. Za złamanie tego punktu grozi dyskwalifikacja.

II. Kategoria Ulubieniec Publiczności

 1. Nagroda zostanie przyznana temu uczestnikowi konkursu, który uzyska najwięcej głosów publiczności zgromadzonej na konkursie.
 2. Uczestniczyć w nim mogą jedynie zaakredytowani uczestnicy SPOTa 2017, którzy zaprezentują się w wykonanym przez siebie w całości lub części (np. rekwizyt)  stroju fantastycznym.
 3. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową.

III. Nagroda dla uczestników głosowania

 1. Spośród uczestników SPOTa 2017, biorących udział w głosowaniu zostanie rozlosowania nagroda rzeczowa.

Konkurs Fantastycznych Kreacji odbędzie się, jeżeli zostaną zgłoszone minimum 2  stroje.

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD

 1. Losowanie nagród zostanie przeprowadzone podczas Klimatycznej Gali Czary 2017.
 2. W losowaniu nagród może wziąć każda uczestnik konwentu gier fabularnych SPOT 2017, który wypełni ankietę dotyczącą konwentu gier fabularnych SPOT 2017.
 3. Każda ankieta jest numerowana i posiada numer jej odpowiadający, który należy oderwać i zachować na czas losowania przed wrzuceniem jej do urny (skrzynki) do losowania.
 4. W losowaniu nie mogą wziąć udziału Organizatorzy konwentu gier fabularnych SPOT 2017.
 5. Losowanie będzie przeprowadzone pod nadzorem Organizatorów konwentu gier fabularnych SPOT 2017.
 6. Wśród publiczności zostanie wybrana losowo jedna osoba, która przeprowadzi losowanie.
 7. Losowanie będzie polegać na wyciągnięciu trzech ankiet spośród ankiet wrzuconych do urny (skrzynki) do losowania.
 8. Warunkiem odebrania nagrody będzie posiadanie i okazanie numeru odpowiadającemu wylosowanej ankiety.
 9. Jeżeli osoba, której numer został wylosowany, nie zgłosi się po odbiór nagrody po trzykrotnym wezwaniu, zostanie wylosowany kolejny numer.
 10. W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decydują Organizatorzy konwentu gier fabularnych SPOT 2017.