Regulamin konwentu gier fabularnych X SPOT-kanie z larpami – SPOT 2019

 1. Konwent gier fabularnych X SPOT-kanie z larpami – SPOT 2019, zwany dalej konwentem, odbywa się w dniach 5-7 kwietnia 2019 roku na terenie ośrodka Camping 20, mieszczącego się w Przywidzu przy ulicy Gdańskiej 19. Zaczyna się 5 kwietnia 2019 roku o godzinie 17, a kończy 7 kwietnia 2019 roku o godzinie 17. Organizatorzy konwentu SPOT 2019, zwani dalej organizatorami, są wymienieni pod adresem: http://spot.larp-zt.pl/organizatorzy/
 2. Uczestnikiem konwentu jest każda osoba, która opłaciła akredytację, twórcy poszczególnych punktów programu oraz organizatorzy. Na terenie konwentu mogą przebywać tylko powyższe osoby.
 3. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani przestrzegać niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnicy niepełnoletni mają obowiązek przedstawić organizatorom pisemną zgodę prawnych opiekunów do uczestnictwa w konwencie oraz pisemną zgodę pełnoletniego opiekuna na czas trwania konwentu. Opiekun zobowiązany jest do opieki nad niepełnoletnim uczestnikiem. Niepełnoletni uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń opiekuna. Wzór oświadczenia znajduje się pod adresem: http://spot.larp-zt.pl/akredytacja/
 5. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i wypadki skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub mieniu uczestników podczas konwentu.
 6. Od momentu przyjazdu na teren konwentu do momentu zakończenia konwentu każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki ani szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników ani za inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków. Jeżeli nie zostanie odnaleziony sprawca szkody, konsekwencjami, również finansowymi, zostają obciążeni wszyscy uczestnicy konwentu.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź pozostawione bez opieki podczas trwania konwentu.
 8. Uczestnikom zabrania się:
  1. wnoszenia ostrej broni i materiałów pirotechnicznych,
  2. wnoszenia innych przedmiotów mogących zagrażać zdrowiu i życiu innych uczestników bez pisemnej zgody organizatorów,
  3. używania otwartego ognia,
  4. spożywania środków odurzających,
  5. uczestnictwa w punktach programu w stanach po spożyciu alkoholu bądź środków odurzających,
  6. nadmiernego i uciążliwego hałasowania, szczególnie od godziny 22 do godziny 6 rano,
  7. śmiecenia,
  8. niszczenia terenu konwentu.
 9. Niestosowanie się do zaleceń regulaminu może skutkować:
  1. ustnym upomnieniem,
  2. konsekwencjami finansowymi,
  3. konfiskatą przedmiotów będących przyczyną łamania postanowień niniejszego regulaminu,
  4. wezwaniem Policji,
  5. wydaleniem z terenu konwentu bez zwrotu wniesionych opłat.
 10. Warunkiem uczestnictwa w konwencie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i podpisanie oświadczeń woli: o przestrzeganiu regulaminu oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w konwencie.
 11. Oświadczenia woli będą zbierane na piśmie podczas akredytacji na konwent.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie wpuszczenia osób na konwent, które odmówią złożenia odpowiednich wyżej wymienionych oświadczeń woli.
 13. Uczestnicy konwentu są zobowiązani wykonywać polecenia organizatorów odnoszące się do utrzymania porządku podczas trwania konwentu.
 14. Organizatorzy konwentu zastrzegają sobie prawo do wydalenia z terenu konwentu osób, które swoim zachowaniem narażają siebie lub innych uczestników na utratę zdrowia lub życia bez zwrotu akredytacji.

Organizatorzy konwentu SPOT 2019