Pozwolenie dla osoby niepełnoletniej na uczestnictwo w konwencie

Zgadzam się na wyjazd i uczestnictwo mojego niepełnoletniego dziecka:

........................................................................................................................

........................................................................................................................
(imię i nazwisko podopiecznego)

w imprezie SPOT-kanie z larpami (SPOT 2019)
w dniach: 05.04 / 06.04 / 07.04 (niepotrzebne skreślić) 2019 roku.
Podczas imprezy moje dziecko będzie znajdowało się pod opieką:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Oświadczenie opiekuna o opiece nad osobą niepełnoletnią podczas konwentu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami organizowania imprezy
SPOT-kanie z larpami (SPOT 2019)
i biorę pełną odpowiedzialność za
zachowanie podopiecznego na czas jej trwania

........................................................................................................................

........................................................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna)

........................................................................................................................

........................................................................................................................
(numer kontaktowy do opiekuna)