Pozwolenie dla osoby niepełnoletniej na uczestnictwo w konwencie

Ja niżej podpisany/a:

........................................................................................................................

........................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna prawnego)

Zgadzam się na wyjazd i uczestnictwo mojego niepełnoletniego dziecka:

........................................................................................................................

........................................................................................................................
(imię i nazwisko niepełnoletniego dziecka)

w konwencie gier fabularnych XI SPOT-kanie z larpami (SPOT 2020)
w dniach: ........................................................................................................................

(wymienić dni uczestnictwa)

Podczas konwentu moje niepełnoletnie dziecko będzie znajdowało się pod opieką:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

(imię i nazwisko opiekuna na konwencie)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

(podpis i data opiekuna prawnego)

Oświadczenie opiekuna o opiece nad osobą niepełnoletnią podczas konwentu

Ja niżej podpisany/a:

........................................................................................................................

........................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna na konwencie)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami organizowania konwentu gier fabularnych
XI SPOT-kanie z larpami (SPOT 2020) i biorę pełną odpowiedzialność za zachowanie podopiecznego na czas jego trwania

........................................................................................................................

(podpis i data opiekuna na konwencie)