Regulamin konkursu Czary 2020

NAJBARDZIEJ KLIMATYCZNY LARP

 1. Najlepsza gra zostanie wyłoniona spośród: larpów, freeformów oraz gier terenowych, zgłoszonych do konkursu do dnia 9 lutego 2020 roku.
 2. Zgłoszenie następuję przez wybranie ikony reprezentującej Czarę w systemie SNAILbook (https://snailbook.eu/).
 3. Każda zgłoszona do konkursu gra zostanie oceniona przez jego uczestników, bezpośrednio po jej zakończeniu.
 4. Uczestnicy ocenią grę w skali: niedostateczna, dopuszczająca, dostateczna, dobra, bardzo dobra, celująca, gdzie celująca jest najwyższą notą, a niedostateczna najniższą.
 5. Przyznanie grze oceny niedostateczna bądź celująca należy uzasadnić 3 epitetami (pozytywnymi lub negatywnymi).
 6. Ważna ocena to taka, która mieści się w skali wymienionej w  punkcie 4.  Dodatkowo, aby ocena niedostateczna bądź celująca była ważna musi spełniać warunki wymienione w punkcie 5.
 7. Ocena gry to suma uzyskanych punktów, podzielona przez ilość uzyskanych ważnych ocen wystawionych przez uczestników.
 8. Ocena gry zostanie zaliczona do konkursu jeżeli w grze weźmie udział minimum 10 graczy i zostanie oddanych 8 ważnych ocen.
 9. Głosowanie zostanie przeprowadzone każdorazowo pod nadzorem jednego z Organizatorów konwentu SPOT 2020 na koniec gry, który następnie obliczy ocenę danej gry.
 10. Najlepszą grą zostanie ogłoszona ta, która uzyska najwyższą ocenę.
 11. W przypadku remisu (uzyskanie takiej samej oceny przez jedną albo więcej gier) najlepszą grą zostanie ogłoszona ta, która uzyskała więcej najwyższych ważnych ocen przyznanych przez uczestników.
 12. Twórca najlepszej gry zostanie nagrodzony podczas Gali Czary 2020.
 13. Zgłoszona gra musi zostać poprowadzona przez co najmniej jednego z jej twórców. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie gier napisanych przez osoby trzecie.
 14. Zgłoszona gra może trwać maksymalnie 3,5 godziny (trzy i pół godziny), plus dodatkowe 1,5 godziny (półtorej godziny) na przygotowanie sali i odprawę graczy. Gry, które mają przewidywany dłuższy czas rozgrywki lub przygotowania sali, wymagają omówienia wcześniej z Organizatorami konwentu SPOT 2020.
 15. Konkurs na najlepszą grę odbędzie się tylko wtedy, jeśli zostaną do niego zgłoszone co najmniej 3 gry.
 16. Gry, które zwyciężyły lub zostały wyróżnione/nominowane do nagrody w poprzednich edycjach konkursu Czar i Zardzewiałych Toporów nie mogą wziąć ponownie udziału w konkursie Czar.
 17. Organizatorzy konwentu SPOT 2020 zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszonej gry do konkursu Czar 2020. Osoba zgłaszającą taką grę zostanie o tym poinformowana do dnia 23 lutego 2020 roku.
 18. Z konkursu wyłączone są gry, w których organizacji lub tworzeniu brał udział chociaż jeden z Organizatorów konwentu SPOT 2020.

KONKURS FANTASTYCZNYCH KREACJI

I. Zasady ogólne

 1. Konkurs Fantastycznych Kreacji, zwany dalej konkursem jest adresowany do osób lubiących się przebierać i tworzyć stroje lub ich elementy.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas gali rozdania Czar 2020.
 3. Uczestnicy będą mogli zwyciężyć w dwóch kategoriach: Ulubieniec Jury, Ulubieniec Publiczności.
 4. Uczestniczyć w nim mogą jedynie zaakredytowani uczestnicy konwentu SPOT 2020, którzy zaprezentują się w wykonanym przez siebie w całości lub części (np. rekwizyt) stroju fantastycznym.
 5. Zgłoszenie do konkursu  musi nastąpić najpóźniej do czasu rozpoczęcia gali rozdania Czar 2020.
 6. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe zapewnione przez Organizatorów konwentu SPOT 2020.
 7. Każdy uczestnik ma 5 minut na zaprezentowanie swojego stroju przed Jury i Publicznością.
 8. Konkurs odbędzie się, jeżeli zostaną zgłoszone minimum 3 osoby.
 9. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy konwentu SPOT 2020.

II. Ocenianie – kategoria Ulubieniec Jury

 1. Oceny dokonuje Jury, którego skład zostanie ogłoszony przez rozpoczęciem konwentu SPOT 2020. Skład Jury dobierają Organizatorzy konwentu SPOT 2020. Skład Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej http://spot.larp-zt.pl oraz na fanpejdżu wydarzenia https://www.facebook.com/spotZT/
 2. Ocena końcowa, w skali od 0 do 20 punktów, składa się trzech ocen cząstkowych.
 3. Na ocenę końcową składają się następujące oceny cząstkowe:
  • ocena całego stroju (ogólny wygląd, spójność, dopracowanie szczegółów): 0-10 pkt
  • ocena prezentacji (sposób w jaki opowiedziało się o swoim stroju): 0-5 pkt
  • ocena własnoręcznie wykonanych elementów stroju: 0-5 pkt
 4. Jeżeli strój został zakupiony, nie wolno podczas prezentacji stroju ujawniać twórcy lub sklepu, w którym się go nabyło. Za złamanie tego punktu grozi dyskwalifikacja.

III. Ocenianie – kategoria Ulubieniec Publiczności

 1. Nagroda zostanie przyznana temu uczestnikowi konkursu, który uzyska najgłośniejsze owacje od pozostałych zaakredytowanych uczestników konwentu SPOT 2020.
 2. Główną metodą pomiaru owacji będzie metodą organoleptyczną w wykonaniu Organizatorów konwentu SPOT 2020.
 3. Dodatkową metodą pomiaru owacji będzie pomiar głośności za pomocą aplikacji na telefon komórkowy mierzącej głośność.